AMPLIACIÓ A 16 SETMANES DEL PERMÍS DE PATERNITAT

Esteu aquí

AMPLIACIÓ A 16 SETMANES DEL PERMÍS DE PATERNITAT

NOTÍCIA (PDF)

 

AMPLIACIÓ A 16 SETMANES DEL PERMÍS DE PATERNITAT

 

Hble. Conseller d’Interior, Sr. Miquel BUCH I MOYA.

 

Que l’art. 9.6.1 del Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual s’estableix el règim de llicències, permisos i vacances de les persones membres del cos de mossos d’esquadra, va establir un permís de paternitat de 4 setmanes.

Que la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat, va ampliar el permís de paternitat a 5 setmanes.

Que mitjançant Resolució de 22 de novembre de 2018, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, s’ha publicat l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Administració General de l’Estat, consistent en l’ampliació del permís de paternitat a 16 setmanes a tot el personal, funcionari, estatutari o laboral, al servei de l’Administració General de l’Estat.

Que l’article 48.2 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, després de la reforma introduïda per l’art. 164.5 de la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radio tòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; estableix que en matèria de permisos, llicències, vacances i règim d’absències, s’atendrà a la normativa específica de mossos d’esquadra i no a la normativa general de funció pública de la Generalitat de Catalunya.

Que en conseqüència, el Departament d’Interior i la Direcció General de la Policia són legalment els organismes competents per dictar les normes escaients en matèria de permisos pels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra.

Que aquest permís de paternitat es pot ampliar a 16 setmanes i es pot implementar per tots els funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra mitjançant l’adopció de les normes escaients pel Departament d’Interior o la Direcció General de la Policia. En el seu defecte, es pot regular mitjançant la signatura d’un Acord amb els sindicats representatius del cos de Mossos d’Esquadra.

 

Per tot l’exposat, SOL·LICITO:

Que es dictin les corresponents resolucions i instruccions per la implementació i ampliació a 16 setmanes del permís de paternitat per naixement, guarda amb finalitat d’adopció, adopció o acolliment d’un fill, amb efectes des de l’1 de febrer de 2019.

 

 

Categories: 
Newsletter category: