ARRO (III): CREACIÓ GRUP DE TREBALL ARRO, I PROPOSTES DE MILLORA PER L'ESPECIALITAT

Esteu aquí

NOTICIA (PDF)

 

ARRO (III): CREACIÓ GRUP DE TREBALL ARRO, I PROPOSTES DE MILLORA PER L'ESPECIALITAT

 

Continuem proposant i argumentant que les millores presentades per escrit, per part d'USPAC, són necessàries per a millorar les condicions laborals dels companys/es, així com és imprescindible la creació d’una comissió temporal o grup de treball on posarem les bases d’aquestes millores i la inclusió de les ARRO a les GNP.

 

Tal com vam aportar per escrit, i ho hem constatat, els canvis de planificació i la manca de regulació/compensació vinculada a l'horari Especial Específicgeneren malestar als efectius d'ARRO.

 

Des d'USPAC, conscients plenament de les tasques assignades a les ARRO, proposem solucions per a minimitzar aquests canvis i, en tot cas, garanties laborals que permetran minimitzar, però sobretot compensar els canvis d'horaris.

 

Sota un nivell d'alerta 4 antiterrorista, amb una planificació de serveis ordinaris, dintre del POEA, per a la protecció de llocs d'especial rellevància (ASA AEROPORT PRAT, Sagrada família,...) així com altres generats recentment per la vigilància d'edificis públics (TSJC), i afegint la protecció d'esdeveniments esportius/culturals (concerts, festivals, F1, Moto GP, festes majors,...), els quals són “planificables” amb suficient antelació. No com ho fan actualment, canvis d’una setmana per l’altra.

 

Per a una gestió eficient, dels recursos disponibles, així com minimitzar els canvis d'horaris amb poca antelació, demanem establir uns criteris de planificació que permetin a TOTES LES ARRO disposar d'un quadrant i distribució d'equips amb temps suficient per a conciliar la vida personal i professional dels agents afectats. I, sobretot, aquest quadrant hauria de ser publicat abans del dia 20 del mes anterior.

 

Som plenament conscients de la “flexibilitat i mobilitat” de les ARRO amb el context de seguretat i, sobretot, la gran manca de mossos. Però, també sabem que molts dels serveis plantejats, poden ser planificats abans de la data que s’acaba fent.

 

Malgrat decrets, acords i tot tipus de normativa, l'horari Especial Específic mai ha estat regulat. Ens hem de remetre a unes mínimes garanties recollides al Decret 146/1996, això ha provocat la manca d'aplicació de coeficients, ni compensacions per canvis sobtats d'horari. Creiem que gràcies a aquesta manca de normativa, la DGP, a través de la direcció operativa del CME, se n'ha aprofitat dels efectius i, això, ha generat molt malestar entre la plantilla.

 

Creiem que, tot  i la necessitat de poder activar/desactivar/modificar horaris de determinades “unitats especialitzades” del CME, s'hauria d'establir uns mínims per a garantir una compensació justa com en altre horaris especials del CME. Per això, és necessari establir un acord per tal que TOTS ELS CANVIS DE PLANIFICACIÓ EN UN TEMPS INFERIOR A 24H, siguin sotmesos als coeficients establerts al Decret.

 

Per part d'USPAC, continuarem argumentant i detallant les nostres peticions per a millorar les condicions de treball a les ARRO i aconseguir ser inclosos a les GNP.

 

 

Categories: 
Newsletter category: