ASSISTÈNCIA MESA FUNCIÓ PÚBLICA I RECONEIXEMENT LABORALS

Esteu aquí

ASSISTÈNCIA MESA FUNCIÓ PÚBLICA I RECONEIXEMENT LABORALS

NOTICIA (PDF)

 

PRESIDENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE L’EMPLEAT PÚBLIC DE L’ADMINISTRACIÓ DE CATALUNYA

 

Sr. Jordi PUIGNERÓ I FERRER, Hble. Conseller de Governació. Hem tingut coneixement que, el proper 20 de juliol de 2018, s’ha convocat la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració General de Catalunya.

 

Que USPAC, com a organització sindical representativa dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra-Policia de la Generalitat de Catalunya, sol·licita sigui convocada i estar present a l’esmentada Mesa per proposar, entre d’altres, els següents reconeixements laborals pels agents del cos de Mossos d’Esquadra:

 

  1. Dret a accedir a la reserva als 56 anys aquells que hagin iniciat el servei abans de 1999 i als 58 anys  la resta, computant aquest període com temps de servei i triennis a la Seguretat Social.
  2. Dret a accedir a la jubilació voluntària als 60 anys, aquells que tinguin una antiguitat de 30 anys al servei.
  3. La inclusió als propers pressupostos els ajuts de Fons d’Acció Social als empleats públics de la Generalitat de Catalunya.
  4. Actualització segons l’IPC (31,6%) del preu de l’hora extraordinària fixada al 2003 en 15 euros la normal i en 18 euros la nocturna i en festiu.
  5. Dret a gaudiment dels permisos per assumptes propis en les mateixes condicions que la resta de funcionaris de la Generalitat de Catalunya.
  6. L’abonament de dietes en cas de servei ordinari o extraordinari en horari de més de 9 hores de treball efectiu.

 

Per tot l’exposat, SOL·LICITEM:

 

  • Tingui per presentat aquest escrit i es reconegui el dret d’USPAC com a organització sindical representativa dels funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra, a assistir i ser convocat a la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Categories: 
Newsletter category: