BORSA D’HORES, DE FINS AL 5%, PER A TENIR CURA DE GENT

Esteu aquí

BORSA D’HORES, DE FINS AL 5%, PER A TENIR CURA DE GENT

NOTÍCIA (PDF)

 

BORSA D’HORES, DE FINS AL 5%, PER A TENIR CURA DE GENT GRAN, PERSONES AMB CAPACITATS DIFERENTS I FILLS MENORS.

 

Hble. Conseller Jordi PUIGNERÓ I FERRER, president de la mesa general de negociació de l’empleat públic de l’administració de la Generalitat de Catalunya:

 

EXPOSO

Que la Disposició Addicional centèsima quarantena quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat, s’estableix amb caràcter de bàsic a l’empara dels articles 149.1.7è, 149.1.13è i 149.1.18è, i prèvia negociació col·lectiva, la possibilitat d’establir una borsa d’hores de lliure disposició de fins al 5%, per a tenir cura de gent gran, persones amb capacitats diferents i fills menors.

Que així mateix, estableix que en cas de tenir cura de fills menors de 12 anys o discapacitats, podrà establir-se un sistema específic de jornada continua.

Que mitjançant Resolució de 22 de novembre de 2018, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, s’ha publicat l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Administració General de l’Estat, consistent en la creació d’aquesta borsa d’hores consistent en un 5% de la jornada anual de treball.

Que en el cas de l’administració pública catalana serà la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’òrgan on ha d’existir aquesta negociació col·lectiva.

Que a excepció del sindicat de Mossos d’Esquadra SAP que està integrat en la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de la UGT de Catalunya (FEPOL), i per tant representats juntament amb els sindicats CCOO i IAC a la Mesa de la Funció Pública, la resta d’organitzacions sindicals del cos de Mossos d’Esquadra no en tenim representació en aquesta Mesa tot i ser representatius al Consell de la Policia.

Que fins a la data, l’administració pública catalana no ha regulat aquesta matèria, i per tant des del sindicat USPAC ens veiem en l’obligació de demanar formalment la convocatòria de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de:

 

  1. Aprovar per a tot el personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra des de l’1 de febrer de 2019, l’establiment d’una borsa d’hores corresponent al 5% anual, que es destinarà a tenir cura de fills menors d’edat, de persones grans i persones amb capacitats diferents.

 

  1. La utilització d’aquesta borsa d’hores tindrà el caràcter de recuperable durant l’any policial.

 

  1. Per a la justificació de la utilització de la borsa d’hores serà necessària la declaració responsable de cada empleat públic.

 

  1. Es convoqui a la negociació col·lectiva a les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra-Policia de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tot l’exposat,

 

S O L · L I C I T O

Que en la condició de sindicat representatiu del cos de mossos d’esquadra es sol·licita que es convoqui la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb participació de totes les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra, per a la negociació i establiment de la borsa d’hores del 5% reconeguda a la Disposició Addicional centèsima quarantena quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per tenir cura de la gent gran, fills i persones amb capacitats diferents; així com per establir un sistema específic de jornada contínua en cas de fils menors de 12 anys o persones amb capacitats diferents.

 

 

 

Categories: 
Newsletter category: