EXECUCIÓ COMPENSACIÓ CRONOS – COMISSARIA GENERAL INFORMACIÓ

Esteu aquí

EXECUCIÓ COMPENSACIÓ CRONOS – COMISSARIA GENERAL INFORMACIÓ

NOTICIA (PDF)

EXECUCIÓ COMPENSACIÓ CRONOS – C.G. INFORMACIÓ

 

Que en data 18 d’agost de 2017 es va dictar la resolució on es donava publicitat de l’activació del dispositiu CRONOS, en la qual es preveu el canvi de planificació i dels efectius de mossos d’esquadra de conformitat amb l’art. 16 del Decret 146/1996.

Que en data 22 d’agost de 2017 es va presentar, per part d'USPAC, la sol·licitud d’abonament de les compensacions establertes normativament per a tots els membre del CME.

Que mitjançant Resolució del comissari en Cap, de data 14 de desembre de 2017, -que s’acompanya com a Document núm. 1- es va estimar la sol·licitud formulada per USPAC en el sentit d’abonar hores mitjançant coeficients multiplicadors o el pagament d’hores extraordinàries, abonament plus nocturnitat i abonament de dietes:

Que a data d’avui, els mossos adscrits a la Comissaria General d’Informació no se’ls hi ha abonat aquests imports a data d’avui.
Que l’art. 29 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa estableix que “quan l’administració no executi els seus actes ferms podran els afectats sol·licitar la seva execució, i si aquesta no es produeix en el termini d’un mes des de la petició, podran els sol·licitants formular recurs contenciós administratiu”.

Per tot l’exposat, S O L · L I C I T EM

Que es tingui per presentat aquest escrit, serveixi’s admetre’l i en la seva virtut es procedeixi a l’execució de la Resolució del comissari en Cap de data 14 de desembre de 2017 promoguda per USPAC, i concretament, en relació als funcionaris del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la Comissaria General d’Informació es procedeixi en el termini màxim d’un mes previ a la interposició de la demanda judicial a:

a) L’abonament de la compensació mitjançant coeficients multiplicadorsi/o pagament d’hores extraordinàries de les hores treballades en el
 dispositiu CRONOS.

b) L’abonament del complement de nocturnitat a la nòmina dels funcionaris que la van general pel treball desenvolupat en aquest
dispositiu policial.

c) L’abonament de les dietes de manutenció generades d’acord amb el còmput i la forma de realització de la seva jornada de treball en
aquest dispositiu.

d) L’abonament dels interessos legals d’aquestes quantitats des de la sol·licitud en via administrativa (22-08-2017), o subsidiàriament des de la data de l’acta administratiu que s’executa (14-12-2017), fins al seu definitiu abonament.

 

 

Categories: 
Newsletter category: