HORARIS I CONDICIONS DE TREBALL ARRO

Esteu aquí

                           5/2015

 

Sr. Albert Batlle i Bastardes

Director General de la Policia

 

Assumpte: HORARIS I CONDICIONS DE TREBALL ARRO

 

Benvolgut Senyor:

 

El Parlament de Catalunya, va adoptar el passat 21-3-2013 la Resolució 45/X sobre els torns de servei i altres, anteriorment la Resolució del Parlament 184/VIII on instava el Govern a una distribució dels torns de servei que donés estabilitat horària.

 

El Departament ja anunciat un “Pre-acord” amb el sindicat majoritari per l’establiment d’un nou marc horari al CME, especialment per USC, SRC, APEN i altres, deixant, això si, a les especialitats sotmeses a l’horari Especial Específic sense CAP TIPUS DE REGULACIÓ HORÀRIA NI ESTABILITAT QUE GARANTITZI L’ESTABILITAT HORÀRIA aprovada pel Parlament de Catalunya.

 

USPAC, ha reclamat de forma histórica la regulació d’aquest tipus d’horari, especialment pel que fa a la compensació per canvis d’horari continus i l’inclusió a l’acord de les GNP d’altres unitats com les ARRO.

 

Hem transmès que una regulació de les garanties mínimes, però sobretot una compensació (coeficients, GNP, i altres), per canvis d’horari sobtat, o per trobar-se en situació de “disponibilitat” per tal de ser requerit o canviar d’horari, repercutiria directament en la qualitat del sevei, ja que sí per un costat s’equipararien a altres unitats del cos que tenen compensada aquesta DISPONIBILITAT (GNP), però sobretot, perquè és recompensaria l’esforç personal/familiar d’haver de suportar la manca d’estabilitat horària, sense cap torn establert, ni garantides les hores d’inici i finalització del servei.

 

La implantació d’un nou model d’Ordre Públic al CME, que requereix la mobilització de més efectius, juntament amb la manca d’efectius generalitzada que pateix el cos, ha incrementat considerablement la mobilitat de les unitats d’ARRO d’arreu del territori. S'ha convertit, el que fins fa uns anys, eren MOBILITAZACIONS ESPORÀDIQUES que comportaven canvis d’horari en la seva planificació d'origen, en MOBILITZACIONS RUTINÀRIES. Aquestes MOBILITZACIONS, segons ens transmeten els companys/es afectats, comencen a AUGMENTAR els RISCOS LABORALS que haurien d’assumir en condicions normals.

 

Tot i que s’intenta mantenir les garanties relatives al descans, recollides en el decret d’horaris 146/1996, aquestes garanties es porten a “límits perillosos” per la salut dels Companys/es, empitjoran els descans entre jornades i elevant el risc de patir accidents laborals durant el servei.

 

Ja vam denunciar que el “l’exitòs” PLA D’ESTIU 2014 va portar als Companys d’ARRO d’arreu a fer jornades  “maratonianes” de forma continuada, havent de fer centenars de quilòmetres durant el servei i que de fet, va comportar algun ensurt, per sort, sense haver de lamentar cap desgràcia personal.

 

El passat dimecres dia 21-01-2015, per un “MACRO-DISPOSITIU”, es va mobilitzar ARRO d’arreu, per a desplaçar-se fins a Lleida. Els indicatius de la RP Girona, van haver d’iniciar el servei a les 02:00 del matí al seu destí, per a fer 280 km d’anada, realitzar les tasques encomanades amb el màxim de professionalitat exigible, i tornar sense descans a fer 280 km. Aquest canvi d’horari se'ls va comunicar 2 dies abans.

 

 

Com hem argumentat en un paràgraf anterior, aquestes mobilitzacions s’han convertit en rutinàries, i comporten centenars de quilòmetres i temps per a desplaçar-se, en moltes ocasions, hem detectat que no s’han arribat a mobilitzar  a tots els efectius disponibles d’ARRO’s més properes a la regió que requereix del servei.

 

Apart del desgast personal dels efectius que pateixen, aquesta manca de diligència suposa un increment de la despesa econòmica en desplaçaments i el desgast innecessari del parc mòbil.

 

Cal recordar que l’Administració Pública hauria de ser garant i exemplar en l’aplicació de la norma que genera i exigeix el compliment a la resta de ciutadans/es:

 

  • La Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals en l’article 15 preveu que l’administració ha d’evitar els riscos dels treballadors al seu càrrec i avaluar els riscos que són inevitables.
  • El Departament de Justícia i Interior i el Servei Català del Trànsit va publicar l’any 2003 Accidents de transit en l’entorn laboral. Aquesta guia avalua els factors de risc general, i dins dels factors Temporals, el risc B1 es dóna quan la jornada laboral és més llarga de vuit hores.. El risc B2 es dóna quan els torns no estan ben distribuïts, i per tant NO respecten els ritmes de la son.

S'ha de tindre molt present que l’accident de trànsit en l’entorn laboral, s’ha convertit en un problema, de o, primer ordre. Cada any en el nostre país, es produeixen més de 20.000 accidents de trànsit amb víctimes, i pràcticament la meitat tenen lloc durant l’horari laboral.

Per tot això,

Li demanem que traslladi al Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Departament, l’avaluació dels riscos dels agents d’ARRO sotmesos a aquestes condicions de treball.

Li demanem que ordeni la creació d’una comissió de l’especialitat D'ARRO, per tal de millorar les condicions laborals dels agents, amb l’objectiu de donar compliment a les resolucions parlamentàries ja exposades. S'ha d'assolir una millor estabilitat horària i conciliació familiar, en equilibri amb les necessitats operatives d’aquestes unitats, arribant a un equilibri entre necessitats operatives i condicions de treball.

Proposem una regulació de l’Horari Especial Específic, que afecta a TOTES LES ESPECIALITATS DEL CME, que comporti entre altres, la compensació mitjançant coeficients dels canvis de torn amb una antelació mínima determinada, la inclusió de les ARRO en l’acord de les GNP(Disponibilitat) i la seva compensació.

 

Catalunya, 23 de Gener de 2.015

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya

Apartat de correus, núm. 13  /  25080  Lleida (Catalunya)

  
uspac@uspac.cat  o  uspac2010@gmail.com   |   www.uspac.cat 

   

COMUNICAT PDF