INSTRUCCIO 1/2018, DE MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ 9/2006 FORMACIÓ DEL CME

Esteu aquí

INSTRUCCIO 1/2018

INSTRUCCIÓ 1/2018

 

 

Aquesta nova instrucció modifica el punt 2.2 de la Instrucció 9/2006, sobre còmput del temps de desplaçament com a jornada de treball.

A partir del dia 1 de febrer de 2018, totes aquelles activitats formatives de caràcter obligatori (formació en interès del servei i formació interna) que realitzin els membres del CME, el temps emprat en el desplaçament entre el centre de treball i el lloc de la formació i el temps de tornada des d’aquesta localitat al centre de treball, que es considera treball efectiu, es calcularà i computarà a partir d’ara a raó de 2 hores de desplaçament per cada 70 quilòmetres recorreguts, en comptes de la equivalència que es venia utilitzant fins ara d’1 hora per cada 70 quilòmetres recorreguts.

 

 

Categories: 
Newsletter category: