PROTOCOL DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES PGME

Esteu aquí

81/2015

 

PROTOCOL RESOLUCIÓ CONFLICTES PGME

 

  • El 12 de setembre va entrar en vigor per tal d’aportar mesures i mecanismes per la conciliació i resolució de conflictes interpersonals entre els membres de la PGME.

 

  • S’activa mitjançant nota informativa(secreta) o document registrat d’un dels implicats i dirigida al seu Cap d’Àrea (si és part implicada, al seu superior jeràrquic).

 

  • Queden exclosos els fets enjudiciats via penal o contenciós administratiu i els casos investigats per Afers Interns.

 

  • El cap d’Àrea analitzarà el conflicte, recercarà solucions, les posarà en pràctica i en farà un seguiment. Per norma general tindrà un mes per gestionar el conflicte.

 

  • La resolució del conflicte pel comandament corresponent es pot adoptar per acord de les parts o, en cas de desacord , mitjançant una decisió del comanament. El cap  redactarà un informe i el trametrà a l’Àrea Tècnica de Coordinació i Suport per al seu coneixement i arxiu.

 

  • El comandament comunicarà a les parts afectades el resultat de la gestió del conflicte mitjançant un escrit degudament motivat.

 

  • Si alguna de les parts implicades considera que el conflicte no s’ha resolt, pot posar aquesta situació en coneixement de l’Àrea Tècnica de Coordinació i Suport, mitjançant correu electrònic a la bústia de correu corporativa creada a tal efecte i exclusiva de l’Àrea Tècnica de Coordinació i Suport, identificant-se i exposant els fets. L’Àrea analitzarà els fets, estudiarà la documentació generada, la situació actual de les parts implicades, així com la identificació de les causes que provoquen que el conflicte continuï actiu, malgrat la seva gestió per part del comandament responsable.

 

  • L’Àrea Tècnica de Coordinació i Suport té dues opcions:

 

a) Donar per bona l’actuació, les mesures proposades i la gestió realitzada pel cap de l’àrea o comandament responsable. Aquesta decisió es comunicarà per escrit de forma motivada a les parts implicades, així com al cap de l’àrea afectada o assimilat.

b) Iniciar una nova fase en la gestió del conflicte, mitjançant el trasllat del cas a la Comissió de coordinació de Resolució de Conflictes de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

 

  • Es crea la Comissió de Coordinació de Resolució de Conflictes composada per 6 membres de l’escala executiva i superior, nomenats pel Comissari en Cap. I aquesta es reunirà de forma trimestral.

 

  • Els delegats de prevenció podran acompanyar en tota la fase del procés als membres de CME implicats en un procediment de resolució de conflictes,  en qualitat d’assessors(orientació i assessorament).

 

PROTOCOL "INFORMACIÓ DE DIFUSIÓ LIMITADA" ACCÉS A INTRANET PGME

 

COMUNICAT PDF (CLICKA)

Categories: