PUNTS APORTATS AL CONSELL DE LA POLICIA. 16-07-2018

Esteu aquí

PUNTS APORTATS AL CONSELL DE LA POLICIA. 16-07-2018

NOTICIA RESERVA I EQUIPARACIÓ POLICIAL (PDF)

NOTICIA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, I CREACIÓ COMISSIONS PERMANENTS (PDF)

 

 

MODEL DE COMUNICACIÓ DE TEMES DE L’ORDRE DEL DIA PER AL CONSELL DE LA POLICIA

 

RESERVA I EQUIPARACIÓ POLICIAL

 

DECLARACIÓ DE CONFLICTE COL·LECTIU DE TREBALL EN DEFENSA DE L’EQUIPARACIÓ AMB POLICIA NACIONAL I GUÀRDIA CIVIL EN L’ÀMBIT DE CONDICIONS LABORALS, SALARIALS, I ACCÉS A LA RESERVA ALS 56 I 58 ANYS.  (ART. 53.a) DECRET 145/1996, DE 30 D’ABRIL, EN MATÈRIA DE MEDIACIÓ I CONCILIACIÓ EN CAS DE CONFLICTES COL·LECTIUS).

 

PRIMER.- USPAC, com a organització representativa al Consell de la Policia del cos de Mossos d’Esquadra, ha denunciat en reiterades ocasions la minva dels drets i condicions laborals del cos, propiciada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

 

La negociació col·lectiva al CME és inexistent. L’administració porta anys intentant que l’únic àmbit de negociació que és el Consell de la Policia es transformi en una reunió merament informativa. Per activa ho va manifestar el Secretari General a la reunió del Consell 93/13 qui expressament va dir que no volia que en el Consell es pugues negociar res.

 

I per passiva ho està duent a terme la Subdirectora General de Recursos Humans, qui lluny de complir les seves obligacions de contribuir a vehicular la participació dels sindicats i pactar la implementació o modificació dels plans d’actuacions de la Direcció General de la Policia, ens impedeix als representants sindicals cap tipus de negociació.

 

SEGON.- Els Mossos d’Esquadra, davant la carència de més de 5.000 efectius, estan fent un sobre esforç en el dia a dia que lluny de trobar cap recompensa, únicament troben en el Govern de la Generalitat, en el Departament d’Interior i, en una part molt important a la Subdirecció General de Recursos Humans, un maltractament continu 

 

NOTÍCIA COMPLERTA (PDF)

 


 

 

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA I, CREACIÓ COMISSIONS PERMANENTS

 

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA: PROPOSTA DE CREACIÓ DE COMISSIONS PERMANENTS I TEMPORALS AL SÍ DEL CONSELL (ART. 12 DECRET 145/1996, DE 30 D’ABRIL, PEL QUAL S’APROVA EL RÈGIM D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT INTERN DEL CONSELL DE LA POLICIA-MOSSOS D’ESQUADRA).

 

No existeix una real i veritable negociació col·lectiva al cos de Mossos d’Esquadra.

 

Des de la Subdirecció General de Recursos Humans, com a competent en matèria de relacions amb organitzacions sindicals i organització i supervisió dels drets sindicals,  es “simula” l’existència d’una negociació col·lectiva al marge del previst a l’art. 12 del Decret 145/1996, de 30 d’abril, veritable àmbit de negociació.

 

Es convoquen i desconvoquen lliurement suposats “grups de treball” (realment únicament informatius) que no tenen una reglamentació interna, i queda el seu funcionament i organització a l’arbitri de la responsable de la Subdirecció General de Recursos Humans.

 

Exemple d’això és que no pot assistir assessors externs com funcionaris del departament de gestió econòmica que pugui rebre les nostres propostes i estudiar-les. No es facilita documentació de forma prèvia, es decideix unilateralment el seu funcionament, creació, convocatòria, punts a tractar, dissolució, etc. I el que és més important: no es pren cap tipus d’acord limitant-se l’administració a informar de les decisions preses.

 

USPAC ha denunciat reiteradament la vulneració continuada i sistemàtica del dret fonamental de llibertat sindical en la seva vessant de negociació col·lectiva dins l’àmbit propi que és l’establert reglamentàriament: Consell de la Policia i comissions o grups de treball creats a l’empara de l’art. 12 del Decret 145/1996.

 

NOTÍCIA COMPLERTA (PDF)

 

 

Categories: 
Newsletter category: