RESOLUCIÓ DEL DISPOSITIU LABORAL KHAOS 13-05-2019

Esteu aquí

RESOLUCIÓ DEL DISPOSITIU LABORAL KHAOS 13-05-2019

COMUNICAT (PDF)

 

RESOLUCIÓ DEL DISPOSITIU LABORAL KHAOS 13-05-2019

 

RESOLUCIÓ

de 13 de maig de 2019, de declaració de les necessitat de servei i d’establiment de les condicions de treball en relació al dispositiu laboral Pla Operatiu KHAOS, en fase extrema.

 

Fets

1. A data 13 de maig de 2019 les condicions laborals del cos de Mossos d’Esquadra són les pitjors de qualsevol cos policial de l’Estat espanyol, fet al qual contribueix de manera intencionada la nova cúpula política del Departament d’Interior: Sr. Miquel Buch, Sr. Brauli Duart i Sr. Andreu J. Martínez, més preocupats de la seva cadira i dels seus milionaris sous que de les condicions laborals.

2. La ineficàcia i ineptitud dels actuals polítics s’està posant en risc la seguretat dels agents i, en conseqüència, la seguretat de la ciutadania amb el tancament de comissaries o no poder atendre a les víctimes de delictes per la pèssima gestió dels efectius policials.

Per altra banda, podem veure com al Departament sí hi ha diners per viatges del Conseller, sí te efectius policials que l’escorten als seus actes polítics o el Director General de la Policia pot disposar dels efectius que considerin per fer la guàrdia pretoriana del Sr. Torra.

3. Els agents del cos de Mossos d’Esquadra són els únics treballadors de tota Europa que cobren l’hora extraordinària per sota del preu de l’hora ordinària.

Segons la Subdirecció General de Recursos Humans, aquesta situació es deu al fet que al Departament d’Economia està encapçalat per un “color” polític diferent al d’Interior, i per tant tornem a ser els treballadors públics els que hem de patir la guerra interna del govern de la Generalitat.

Aquestes circumstàncies s’afegeixen al fet que els Pactes de 29 de gener de 2015 i 15 de maig de 2017 signats pels sindicats adscrits a la FEPOL (SAP-UGT, SEIME, SICME i AFITCME), han suposat una retallada en les nostres condicions laborals fins al punt de negar-se a reconèixer judicialment un Q5 homogeni, un horari de torns, l’aplicació de coeficients multiplicadors des del primer canvi d’horari; o la renúncia a les 68 hores de permís per assumptes personals i a acreditar les indisposicions via ATRI.

4. Es dicta aquesta resolució amb l’objectiu de recuperar els drets laborals perduts i millorar les condicions en què desenvolupem la nostra tasca com a policia integral de la Generalitat de Catalunya.

 

Fonaments Jurídics

1. Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball del cos de Mossos d’Esquadra.

2. Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual s’estableix el règim de llicències, permisos i vacances de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra.

En ús de les facultats que ens atorga haver estat el sindicat més representatiu del cos de Mossos d’Esquadra amb el vot presencial i computable de les darreres eleccions sindicals al Consell de la Policia;

 

Resolem:

1. Declarar les necessitats del servei durant el període de temps que estigui activat el dispositiu laboral Pla operatiu KHAOS.

2. D’acord amb la Disposició Addicional Primera del Decret 146/1996, de 30 d’abril, es mobilitza a l’”ESCAMOT 33” durant el període que estigui activitat el dispositiu KHAOS en les condicions següents:

 

a) L’hora extraordinària s’incrementarà en un 50% el preu de l’hora ordinària.

b) En aplicació del Decret 146/1996, s’estableix el Q5 com quadrant de referència, en règim horari de torn (T) i amb aplicació de coeficients des del primer canvi.

c) Es reactiva les 68 hores anuals per assumptes personals.

d) Es podrà acreditar les indisposicions via ATRI.

e) S’equipara mensualment les seves retribucions a bombers.

f) En horaris de 12 hores es tindrà dret a una dieta de 19 euros equivalent al que perceben altres funcionaris com els adscrits a la DAI.

g) Es tindrà dret a accedir al Fons d’Acció Social (FAS).

h) I en el cas que es perllongui el Sr. Buch indefinidament en el càrrec, tindran dret d’accés a la reserva als 58 anys i a la jubilació als 60, com Policies Locals, Guàrdia Civil i Cos Nacional de Policia.

 

 

Vigència

La mobilització de l’ESCAMOT 33 es farà efectiva fins a que l’Honorable Conseller d’Interior Sr. BUCH I MOYA presenti la seva dimissió o sigui cessat pel Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta resolució, l’interessat Sr. Miquel Buch i Moya podrà interposar recurs d’alçada que serà resolt pel Consell de la Policia en el termini de 48 hores, a comptar a partir de l’endemà del dia que tingui lloc la notificació d’aquesta resolució.

 

Barcelona, 13 de maig de 2019

 

Categories: 
Newsletter category: