RESPOSTA SGRRHH "ADAPTACIÓ LACTÀNCIA AMB NOCTURNITAT"

Esteu aquí

51/2014
 

LA NOCTURNITAT AMB LACTÀNCIA

 
Conseller,
 
La Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, en el seu art. 26.1 estableix:
Protecció de la maternitat
1. L’avaluació dels riscos a què es refereix l’article 16 d’aquesta Llei ha de comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs o part recent a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de les treballadores o del fetus, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic. Si els resultats de l’avaluació revelen un risc per a la seguretat i la salut o una possible repercussió sobre l’embaràs o la lactància de les treballadores esmentades, l’empresari ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar
l’exposició al risc esmentat, a través d’una adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora afectada. Aquestes mesures inclouen, quan calgui, la no-realització de feina nocturna o a torns
 
Aquesta Llei, incorpora la Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19 d’octubre de 1992, relativa a l’aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat, i de la seguretat en el treball, de la treballadora embarassada, que hagi tingut un fill/a, o en període de lactància (Dècima directiva específica, d’acord amb l’apartat 1 del article 16 de la Directiva 89/391/CEE).
 
Diversos estudis, demostren com els ritmes circadians s’alteren, i això afecta a l’alletament i als nadons.
 
Així mateix, també diversos estudis recomanen que els torns nocturns siguin més curts que els diürns, però aquests temes, semblen no preocupar gaire al Departament d’Interior.
 
Per tot això, des del sindicat USPAC li demanem una vegada més la regulació adient dels horaris, atenent a les circumstàncies particulars dels diferents treballadors/es que tenim.
 
Restem a la seva disposició per a qualsevol tipus d’aclariment.
 
LA POLICIA DEL POBLE I PEL POBLE DE CATALUNYA

PER UNA SEGURETAT PÚBLICA DE QUALITAT

Catalunya, 6 d'Agost de  2014

 

Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya

Apartat de correus, núm. 13  /  25080  Lleida (Catalunya)

  644 211 680
uspac@uspac.cat  o  uspac2010@gmail.com   |   www.uspac.cat 

   

 

RESPOSTA SGRRHH