RESPOSTA SGRRHH: LIPOATRÒFIA SALA RPG

Esteu aquí

 

93/2015  

Sr. Albert Batlle i Bastardas                                                                    

Director General de la Policia

 

Assumpte: Visita de Prevenció de riscos laborals  Sala Regional Girona

 

El dia 20 d'octubre es va realitzar visita de prevenció de riscos laborals a la Sala Regional de Girona, donat que hi ha casos de lipoatròfia circular i aquesta sembla que va en augment.

Van assistir tècnics, comanaments, cap d'administració de Girona i representants sindicals, entre ells USPAC.

Lamentem la absència de tècnics d'infraestructures, el qual havia d'assistir, però no va vindre.

Tots els participants van fer aportacions per a resoldre el problema i van mostrar la voluntat d'implementar mesures per a resoldre el problema.

Un dels factors més importants per a minimitzar els efectes, és tenir un bon aparell d'aire condicionat, el qual proporcioni una temperatura de confort adequada i constant, juntament amb una humitat relativa de 50%.

La nostra preocupació va ser quan el servei d'administració va informar que un dels compressors de l'aire condicionat estava trencat, i que la seva substitució per un aparell, comportarà temps i diners. Així mateix no saben si hi ha disponibilitat pressupostaria.

Que en paral·lel es van determinar diverses accions pal·liatives, les quals podrien minimitzar els riscos com serien, instal·lar tomes de terra a les taules, tenir els cables elèctrics ben recollits, usar calçat sense sola de goma,...ho faran constar els tècnics en informe de visita.

Es va convenir que una opció seria, reubicar la Sala Regional en una altre part de l'edifici, per exemple, a la zona nord. Observem que l'espai en relació a la gent que treballa a la Sala és insuficient.

Per tot lo exposat anteriorment valorem que les accions dutes a terme per l'administració fins al moment són totalment insuficients i per això li sol·liciten:

-Que es substitueixi amb rapidesa el sistema d'aire condicionat per tal de garantir una    temperatura i humitat de confort, i per a minimitzar la lipoatròfia dels agents que la pateixen.

-Que s'implementin amb celeritat les mesures recomanades pels tècnics de riscos laborals.

-Que es doti als agents de la Sala Regional de Girona de calçat reglamentari, amb sola no plàstica, per tal d'evitar l'excés de càrrega electrostàtica, en especial als agents que pateixen lipoatròfia. Mentre no disposen del calçat adequat, se’ls doni la opció de rebaixar-se d'uniformitat, així poden utilitzar roba i calçat que ajudin a evitar la càrrega electrostàtica.

-En cas que el problema persisteixi, s’ha de fer un canvi d'ubicació de la sala, ja sigui en el mateix edifici o un de diferent.

-Que se’ns informi del motiu de l'absència dels tècnics d'infraestructures a la reunió i visita per a valorar les acccions escaients, per a minimitzar o eradicar el problema que ens ocupa. Aquesta absència, la vam rebre com a una manca de respecte, i poca sensibilitat del deure de l'Administració a fer una lluita activa contra les malalties laborals.

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

Catalunya, 21 d'octubre de 2015. 

                                                                                                                

COMUNICAT PDF (CLICKA)

Categories: