ZOIDO ADMET QUE ELS MOSSOS TAMBÉ TINGUIN ELS BENEFICIS DE CNP I GC

Esteu aquí

USPAC PORTA L’EQUIPARACIÓ AMB CNP I GC AL CONSELL DE LA POLICIA

SOL·LICITUD CONSELL POLICIA (PDF)

COMUNICAT (PDF)

 

A l'igual que el Sr. Zoido va convocar un Consejo de la Policia y Guardia Civil per equiparar les seves condicions amb Mossos, després dels requeriments formals d’USPAC per tractar-nos igual, inclús arribant a interposar una demanda per vulneració de drets fonamentals davant els Jutjats de Barcelona, finalment el Ministerio HA ACCEPTAT LA PROPOSTA D’USPAC de portar aquest assumpte a un grup de treball dins el Consell de la Policia.

 

CONSELL DE LA POLICIA-MOSSOS D’ESQUADRA 10 D’ABRIL DE 2018

 

 

La pretensió d’equiparació de 23 punts, van des de la possibilitat d’entrar a la reserva (56/58 anys), la jubilació als 60 anys, els complements per despeses de trasllat de domicili al lloc de destinació, compensació per ajuts, allotjament i tots aquells que podeu trobar al punt de l’ordre del dia que podeu trobar en aquest enllaç...

 

Única i exclusivament podem aconseguir aquestes avantatges al Consell de la Policia, com van fer CNP i GC. Si bé USPAC és qui encapçala la reivindicació correcta dels nostres drets, l’èxit el tindrem tots els sindicats presents al Consell de la Policia quan votem a favor, demà dia 10, la creació del grup de treball. És més, estem segurs que la resta de mossos que formen part del Consell de la Policia – comissari en cap Ferran López, Sr. Emili Quevedo i d’altres a proposta de l’administració- no ens deixaran venuts i miraran per damunt de tot pels “seus” mossos, i per una justa equiparació de condicions amb els altres cossos i forces de seguretat de l’Estat.

 

El grup de treball s’encetarà demà, el camí serà llarg, els òrgans que intervindran seran molt diferents, necessitarem un govern estable, però demà es començarà a treballar per aquesta equiparació real mitjançant una comissió dins els Consell de Policia, amb especialistes de tots els àmbits i fer d’una vegada per totes un pas endavant en les nostres condicions laborals.

 

Convençuts del recolzament de la resta de sindicats com el SAP, SME, CAT, SPC, SICME, SEIME i dels consellers que també són mossos d’esquadra com el Sr. Ferran López, podrem tirar endavant una comissió per reunir-nos els dies i les nits que facin falta per a lluitar pels nostres drets i la batalla comença amb les següents reivindicacions formals, posant negre sobre blanc per primera vegada.

 

PER PRIMERA VEGADA, TOTS ELS SINDICATS A UNA!!!!!!!!

 

ANEM A DEMOSTRAR QUE AMB 17.000 MOSSOS NO ES JUGA!!!!

 

 

EQUIPARACIÓ DE CONDICIONS LABORALS, SALARIALS I JUBILACIÓ ANTICIPADA DEL FUNCIONARIS DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA AMB ELS COSSOS DE POLICIA NACIONAL I GUÀRDIA CIVIL.

 

 1. Dret a accedir a la reserva als 56 anys aquells que hagin iniciat el servei abans de 1999 i als 58 anys  la resta. (Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, art.93).
 2. Dret a accedir a la jubilació voluntària als 60 anys, aquells que tinguin una antiguitat de 30 anys al servei.
 3. Dret a que durant el temps de reserva, aquest computi a efectes de temps de servei, triennis i còmput a la Seguretat Social.
 4. Dret a percebre ajudes per tractaments mèdics per import de 1500 € anuals. ( Les ajudes econòmiques dels punts 4 a 23  “Orden DEF/1459/2015, de 13 de julio”).
 5. Dret a percebre una ajuda complementaria en cas de incapacitat per import de 500 € anuals, i per familiars a càrrec amb incapacitat una ajuda de 1500 €.
 6. Dret a percebre una ajuda per a compensar despeses en tractaments psicològics i/o psiquiàtrics del funcionari o familiars al seu càrrec, així com per necessitats especifiques de suport educacional dels fill per import de 700 € anuals.
 7. Dret a percebre una ajuda complementaria per a satisfer honoraris de serveis geriàtrics per import de 700 € anuals.
 8. Dret a percebre una ajuda per persones grans que depenguin del titular per import de 850 € anuals.
 9. Dret a percebre ajuda per processos de adopció per import de 500 € anuals.
 10. Dret a percebre ajuda per natalitat i per fills menors de 3 anys per import de 300 € anuals per fill.
 11. Dret a percebre ajuda per família nombrosa per import de 265 € anuals.
 12. Dret a percebre ajuda per famílies monoparentals amb fills per import de 500 €.
 13. Dret a percebre ajudes per a guarderies dels fills per import de 750 € anuals.
 14. Dret a percebre ajudes per  a la realització d’activitats d’estiu dels fills per import de 200€ anuals.
 15. Dret a percebre ajuda per a menjador escolar per import de 300€ anuals.
 16. Dret a percebre ajuda per estudis universitaris dels fills per import de 400€ anuals.
 17. Dret a percebre ajuda per estudi de idiomes per import de 200€ anuals.
 18. Dret a percebre ajuda per estudi amb finalitat de promoció professional per import de 400€ anuals.
 19. Dret a percebre una ajuda per accés a un habitatge de lloguer per import de 450€, i a percebre una ajuda per import igual a les despeses d’impostos municipals abonades en concepte d’habitatge, quan hagin de traslladar-se per raó del destí professional.
 20. Dret a percebre una reducció del 65% de l’import de bitllets per viatges privats en ferrocarrils mitja i llarga distancia.
 21. Dret a percebre ajudes en concepte de transport, allotjament, manutenció que es produeixin con a conseqüència de ser víctima d’un atemptat terrorista, agressions o accidents durant el servei.
 22. Dret a percebre ajudes en concepte de sepeli fúnebre com a conseqüència de atemptat terrorista, agressions o accidents durant el servei.
 23. Dret a percebre descomptes i avantatges en destinacions de vacances.

 

NOTICIA COMPLERTA (PDF)

Categories: 
Newsletter category: